Uitspraak rechter Amsterdam geeft bewoners Pepergasthuis hoop

Een uitspraak van een rechter in Amsterdam, geeft de bewoners van het Pepergasthuis hoop.

Die rechter bepaalde dat een corporatie niet transparant was geweest over de verkoop van een complex met sociale woningen, en ook de bewoners niet had gehoord, en vernietigende het besluit tot verkoop. De rechter in Amsterdam vindt dat die bewoners instemmingsrecht is onthouden. De gemeente, de bewoners en de gebruikers van het Pepergasthuis maken al tijden bezwaar tegen de verkoop aan een belegger. De autoriteit wonen keurde het besluit om het hofje te verkopen vlak voor Kerst goed, maar ook de bewoners van het Pepergasthuis zijn, net als in Amsterdam, niet gevraagd om een mening.

Nu er toestemming is van de Autoriteit wonen kan er een zogenoemde voorlopige voorziening, aangevraagd worden door de gemeente bij een rechter. Zo kan de verkoop opgeschort worden, de gemeente beraadt zich daar nog over. Lefier laat weten dat het gasthuis nu kan worden overgedragen en daarover in gesprek te zijn. De koper Jan Berry Drenth legt 4 miljoen euro neer

.

Deel dit artikel:

 1. Enige achtergrondinformatie van de belangwekkende uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam.

  Van de heer Bram de Vink ontving ik op 27 december 2019 deze hoopgevende uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam, afdeling Bestuursrecht:

  https://hvarcade.nl/amsterdamse-huurders-winnen-rechtszaak-over-vastgoedscheiding-de-key/

  Citaat:

  “Amsterdamse huurders geven Woonstichting De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers met een gewonnen rechtszaak over een vastgoedscheiding uit 2016, waarbij de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille heeft overgeheveld naar een commerciële tak.

  De rechtbank is van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies, en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden.

  Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties – niet voldoet niet aan de eisen van de wet en mist aan transparantie.

  Het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

  De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering, die sinds een statutenwijziging sterk is gericht op lucratieve doelgroepen, zoals starters en tijdelijke huurcontracten. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade.”

  Einde citaat van deze toelichting bij deze belangrijke rechterlijke uitspraak van 14 november 2019. Toepasbaar op Woningstichting Lefier Groningen, de gemeente Groningen en op de Autoriteit Woningcorporaties. Deze Amsterdamse zaak duurde drie jaren en drie maanden!

  Zie verder de integrale uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam, afdeling Bestuursrecht, Meervoudige Kamer, d.d. 14 november 2019:

  https://hvarcade.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rechtbank-Amsterdam-141119-hybride-scheiding-De-Key.pdf

  Het lijkt me een goede zaak dat de Stadsadvocaat van de gemeente Groningen en andere in te schakelen juristen van deze ingewikkelde uitspraak kennisnemen.

  Ik ga Bram de Vink helpen om een huurdersorganisatie op te richten van specifiek het Pepergasthuis, omdat de KlantenAdviesRaad van Lefier Groningen een non-communicatief verlengstuk is gebleken van deze verhuurder. Deze huurdersorganisatie kan als direct-belanghebbende partij mede in beroep gaan bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht.

  Zie verder dit nieuwsbericht van de Huurdersvereniging Arcade uit Amsterdam d.d. 7 november 2019:

  https://hvarcade.nl/rechtszaken-over-woonstichting-de-key/

  Noot: het blijkt heel moeilijk te zijn om de uitspraak van de Autoriteit Wonen van 24 december 2019 in handen te krijgen. Ik krijg geen reactie vanuit het gemeentehuis. Vandaag gaat er nogmaals een verzoek de deur uit, gegeven de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Anders wordt het instituut van de Gemeentelijke Ombudsman benaderd. Op de website van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) staan niet de uitspraken van dit rijksorgaan. Dit is zeer opmerkelijk!

  Zonder de uitspraak van de Aw kan de nieuwe huurdersorganisatie van het Pepergasthuis geen beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Meervoudige Kamer. Het gaat wederom om transparantie en het bevorderen van bewonersparticipatie.

 2. Het is te hopen, dat dat ook geldt voor Groningen. Die cultuurbarbaar Drenth moet het onmogelijk worden gemaakt dat complex te kopen en die Drijver is het allerslechtste voorbeeld van vrouwen op hogere posities. Een verschrikking!

 3. Dat de toestemming er zou komen vanuit Autoriteit wonen , was vooraf al een feit. Omdat de regels dit toestaan aldus politiek besloten! Maar dat je door allerlei fusies, de ooit gemaakte afspraken kan ondermijnen blijft een dingetje. De lokale politiek heeft straks een groot probleem, mocht ons erfgoed in handen komen van speculanten, die zelfs geen enige roots hebben liggen in de stad Groningen.

  Dit geldt tevens voor de verwoesting straks van het plantsoentje bij der Aa-kerk

 4. Wat mij gedurende het gehele proces opvalt is de achteloosheid waarmee contracten door Lefier en de Aw worden behandeld als waren zij vodjes.
  Allereerst is er de fundatiebrief uit 1405 waarin wordt aangegeven dat het Pepergasthuis aan de gemeente is geschonken voor pelgrims en arme luiden ten eeuwigen dage.
  Dan is een ondertekend document uit 1991 waarin Volkshuisvesting belooft: “Wij zijn niet alleen aan de traditie, maar ook aan deze subsidiegevers verplicht om tot in lengte van jaren het gasthuis zorgvuldig te beheren en te behoeden voor verval”.
  Tenslotte is er een koopovereenkomst uit 1989 tussen de ‘Stichting St Geertruidsgasthuis’ en ‘Woningbouwvereniging Volkshuisvesting’. Hierin wordt het recht van terugkoop vermeld en dat het gasthuis uitsluitend mag worden vervreemd na vooraf verkregen toestemming van de gemeente Groningen.
  Ik hoop op een goede werking van de trias politica en verwacht dat een rechter meer oog zal hebben voor de waarde en rechtsgeldigheid van genoemde contracten.
  De situatie is enigszins vergelijkbaar met het voornemen van woningcorporatie Vestia om de woningen van het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen te liberaliseren. Hier werd een stokje voor gestoken omdat de sociale status was vastgelegd in het testament van Maria Snouck van Loosen. Zie: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_37629205/bewoners-snouck-van-loosenpark-opgelucht-over-besluit-vestia?
  Mijn boodschap aan Lefier en de Aw is: contracten en testamenten hebben waarde! Zo werkt de rechtsstaat!

 5. Dank voor de mooie opnamen en sfeerbeelden, die duidelijk laten zien dat er sprake is van achterstallig onderhoud in meervoud van het Pepergasthuis door Lefier Groningen.

 6. Hekelt Jimmy Dijk van de SP. die dit in proporties terugbrengt als sociale woningbouw. In eerste aanleg heeft dit betrekking op ons erfgoed.

  Als Jimmy Dijk, zich hier mee bezighoudt, waar is dan het geluid in de verkoop van sociale huurwoningen elders. Het jaar is nog nauwelijks begonnen en er staan alweer 8 in de verkoop in de Oosterpark, laanhuizen en kostverloren. Bovendien schuilt het gevaar, door de lage rente en dus voor woekerprijzen, dat de sociale huurwoningen in de nabijheid op termijn onbetaalbaar zullen worden, omdat ze worden opgewogen tegen de OZB waarde van deze verkoop.

 7. @ Pepergasthuispetitie

  Gistermiddag sprak ik twee uren lang met een bestuurslid van de Huurdersvereniging Arcade in Amsterdam. Ze is meester in de rechten.

  Zij verwees naar het Haviltex-arrest van de Hoge Raad (1981).

  Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Haviltex

  Citaat:

  “In dit arrest formuleerde de Hoge Raad de zogenaamde Haviltex-formule:

  De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.” Einde citaat.

  Zie verder:
  https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/eclinlhr1981ag4158-nj-1981-635-haviltex/

  Ziet u de relatie met de Fundatiebrief van 1405, de koopovereenkomst van 27 juli 1989 en de restauratiebrochure van 13 september 1991?

  In relatie met het 40 jaren instandhouden van de voogdijstichting van het Pepergasthuis (art. 6.1) en het Oppervoogdijschap van de gemeente Groningen (art. 6.5). Van de koopovereenkomst.

  Bij de koopovereenkomst van 1989 waren ervaren juristen en advocaten betrokken. Van beide partijen en de gemeente Groningen als slimme waakhond.

  Ik verwijs verder naar het vertrouwensbeginsel (opgewekte verwachtingen) in het privaatrecht.

  Voor de gemeente Groningen, B&W van Groningen en de gemeenteraad van Groningen: die Oppervoogdij over het Pepergasthuis bestaat nog steeds, omdat dit in juli 1989 verbintenisrechtelijk is afgesproken, toen de Oppervoogdij onweersproken was als een bestaand recht van het gemeentebestuur, opgenomen in de Voogdijverordening. De afgesproken spelregels kunnen op een later tijdstip (september 1989) niet zomaar eenzijdig door de gemeenteraad opgeheven worden. Erken dit a.u.b.!

 8. Van de Huurdersvereniging Arcade uit Amsterdam kreeg ik gistermiddag dit aardig bericht:

  https://www.wooninfo.nl/nieuws/2015/10/bewonerssuccessen-afl-ix-behoud-woningen-voor-55/

  Citaat:

  “Bewonerssuccessen afl. IX: Behoud woningen voor 55+

  14 oktober 2015 –

  De bewoners van de Aquinohof, in 2006 opgeleverd als ouderencomplex, kregen begin december 2013 van verhuurder De Key te horen dat bij mutatie de woningen verkocht zouden worden aan de hoogste bieder. Er zou voortaan geen rekening meer gehouden worden met de leeftijd van de kopers. Dit in het kader van het terugtrekbeleid van De Key uit Zuid. Bewoners van het hofje vonden dit een inbreuk op hun woongenot en hebben de bewonerscommissie negatief laten adviseren over de verkoopplannen en in ieder geval behoud van de leeftijdsvoorwaarde. Ze vreesden vooral voor gebruik als short stay en vakantieverhuur. In een besloten hofje geven vakantieverhuur en frequente verhuizingen extra overlast. De Key heeft dit advies naast zich neergelegd, waarop de bewoners behoud van hun woongenot gingen afdwingen bij de kantonrechter. Die heeft hen tegen een inbreuk hierop beschermd, zo lang er huurders wonen met een contract van voor december 2013 moeten de woningen verhuurd, dan wel verkocht worden aan senioren van boven de 55.” Einde citaat.

  De bewoners van het Aquinohof in Amsterdam-Zuid vochten voor het behoud van hun woongenot. Van toepassing op het Pepergasthuis, omdat een motelfunctie, short stay en vakantiehuur de sociale samenhang van het hofje van het Pepergasthuis enorm aantasten. Inderdaad: het gaat om preventie van overlast!

  Ziehier de uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam, sector Kanton, afdeling Privaatrecht van 12 oktober 2015:

  https://www.wooninfo.nl/wp-content/uploads/2015/10/Aquinohof-vonnis.pdf

  Woningstichting Lieven De Key is tegen deze mooie uitspraak van de kantonrechter niet in hoger beroep gegaan. Er is een relatie met het Haviltex-arrest van de Hoge Raad uit 1981. Zie met name de rechtsoverwegingen van de punten 5 (het Haviltex-arrest wordt kernachtig geciteerd), 6, 7, 8 en 9. De Stadsadvocaat van de gemeente Groningen kan deze uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam gebruiken in zijn beroepschrift. Eveneens de huurdersorganisatie van het Pepergasthuis.

 9. Uitstékend werk van de SP.
  Daar kunnen een aantal partijen van de rechtse kerk (zoals VVD, CDA, PVV, FvD en SGP) een dikke punt aan zuigen.

 10. Waar is de PvdA Evert. Deze partij heeft samen met de VVD het meest aan het roer gezeten op de veranderingen van de woningwet. Wat begon in 1995,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *