ANBI

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) bestaat per december 2023 uit de volgende leden:

 • Gaaike Euwema (voorzitter)
 • Xandra Groenewold (lid)
 • Robert van Tuinen (lid)
 • Halim Zour (lid)
 • Peter Boogers (lid)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat per juli 2023 uit het volgende lid:

 • Arend Jan Wonink (directeur/bestuurder)

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Als publieke omroep heeft de stichting een orgaan dat toezicht uitoefent op het media-aanbodbeleid. Dit orgaan (PBO) is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke stromingen. Het PBO bestaat sinds april 2021 uit de volgende personen:

 • Vertegenwoordiger – Stroming
 • Alice Thijs (voorzitter) – Diversiteit
 • Christian Kwint – Onderwijs
 • Tirtsa Liefting – Religie en levensbeschouwelijke vraagstukken
 • Giovannie Konigferander – Sport en recreatie
 • Sherlock Telgt – Jongeren, minderheden, cultuur en participatie
 • Paulien Sissingh – Zorg en welzijn
 • Rense Sinkgraven – Kunst en cultuur

ANBI-status

Stichting Omroep Organisatie Groningen is door de Belastingdienst toegelaten als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Hieronder publiceren we enkele gegevens die voor die status van
belang zijn.

Statutaire naam: Stichting Omroeporganisatie Groningen
Voor het publiek bekend als: OOG
Fiscaal nummer/RSIN: 72.39.968
BTW nummer: NL007239968B01
KVK nummer: 41010513

Postadres: Postbus 1316, 9701 BH Groningen
Bezoekadres: Kadijk 4, 9747 AT Groningen
Telefoonnummer: 050-5717100
E-mailadres: info@oogtv.nl

Doelstelling

De stichting heeft op basis van haar statuten tot doel:

 1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, haar zendtijd in het geheel te gebruiken voor radio-en televisieprogramma’s*, die in het bijzonder betrekking hebben op de bevrediging van de in de gemeente Groningen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, zodat de instelling geachte kan worden van algemeen nut te zijn. (*noot: de statuten zijn van 31 december 2007, uiteraard kunnen internet en sociale media aan de tekst van radio- en televisieprogramma’s worden toegevoegd.) De stichting is niet gericht op het maken van winst, doch heet mede ten doel de voor de verwezenlijking van haar doelstelling vereiste middelen bijeen te brengen.
 2. De organen van de stichting beslissen met inachtneming van de aan hen statutair toegekende bevoegdheden en het overigens in de statuten bepaalde over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.
 3. De stichting kan trachten natuurlijke rechtspersonen bereid te vinden, zich tot het geven van periodieke bijdragen te verbinden.

Het meest recente beleidsplan kan hier worden ingezien. Een nieuw beleidsplan is in de maak. Wil je meedenken of meedoen? Stuur dan een e-mail aan arendjan@oogtv.nl. Het jaarplan voor 2024 vind je hier.

Beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht en van het Programmabeleid Bepalend Orgaan ontvangen geen vergoedingen (vacatiegeld) voor hun werkzaamheden. Ze verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

Bij de stichting werken 14 mensen in loondienst. Lokale media-instellingen kennen geen eigen collectieve arbeidsovereenkomst en OOG is niet aangesloten bij de cao van Omroeppersoneel en kent zodoende geen loongebouw met salarisschalen. De beloning van medewerkers en directie ligt onder het niveau van medewerkers met soortgelijke functies bij omroepen die wel aangesloten zijn bij de cao van Omroeppersoneel. De beloning van de directie wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Naast de medewerkers in loondienst, werken twee medewerkers met een basisbaan van de gemeente Groningen en één medewerker met een participatiebaan van de gemeente Groningen.

Bij OOG zijn veel vrijwilligers actief. Momenteel krijgen 13 vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag

Het meest recente inhoudelijke jaarverslag vindt u hier.

Het meest recente financiële jaarverslag vindt u hier.

Beide verslagen zijn in maart 2024 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.