ANBI

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) bestaat per april
2021 uit de volgende leden:

 • Betty de Boer (voorzitter)
 • Xandra Groenewold (lid)
 • Robert van Tuinen (lid)
 • Gaaike Euwema (lid)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat per juli 2023 uit het volgende lid:

 • Arend Jan Wonink (directeur/bestuurder)

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

Als publieke omroep heeft de stichting een orgaan dat toezicht uitoefent op het media-aanbodbeleid. Dit orgaan (PBO) is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke stromingen. Het PBO bestaat sinds april 2021 uit de volgende personen:

 • Vertegenwoordiger – Stroming
 • Alice Thijs (voorzitter) – Diversiteit
 • Christian Kwint – Onderwijs
 • Tirtsa Liefting – Religie en levensbeschouwelijke vraagstukken
 • Giovannie Konigferander – Sport en recreatie
 • Mohamed Yusuf Boss – Etnische minderheden
 • Paulien Sissingh – Zorg en welzijn
 • Rense Sinkgraven – Kunst en cultuur

ANBI-status

Stichting Omroep Organisatie Groningen is door de Belastingdienst toegelaten als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Hieronder publiceren we enkele gegevens die voor die status van
belang zijn.

Statutaire naam: Stichting Omroeporganisatie Groningen
Voor het publiek bekend als: OOG
Fiscaal nummer/RSIN: 72.39.968
BTW nummer: NL007239968B01
KVK nummer: 41010513

Postadres: Postbus 1316, 9701 BH Groningen
Bezoekadres: Kadijk 4, 9747 AT Groningen
Telefoonnummer: 050-5717100
E-mailadres: info@oogtv.nl

Doelstelling

De stichting heeft op basis van haar statuten tot doel:

 1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, haar zendtijd in het geheel te gebruiken voor radio-en televisieprogramma’s*, die in het bijzonder betrekking hebben op de bevrediging van de in de gemeente Groningen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, zodat de instelling geachte kan worden van algemeen nut te zijn. (*noot: de statuten zijn van 31 december 2007, uiteraard kunnen internet en sociale media aan de tekst van radio- en televisieprogramma’s worden toegevoegd.) De stichting is niet gericht op het maken van winst, doch heet mede ten doel de voor de verwezenlijking van haar doelstelling vereiste middelen bijeen te brengen.
 2. De organen van de stichting beslissen met inachtneming van de aan hen statutair toegekende bevoegdheden en het overigens in de statuten bepaalde over de gevallen waarin en de wijze waarop beschikbare middelen voor de verwezenlijking van het doel zullen worden aangewend.
 3. De stichting kan trachten natuurlijke rechtspersonen bereid te vinden, zich tot het geven van periodieke bijdragen te verbinden.

Het meest recente beleidsplan opgesteld in december 2014, kan hier worden ingezien.

Beloningsbeleid

Leden van de Raad van Toezicht en van het Programmabeleid Bepalend Orgaan ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Ongeveer acht procent van de medewerkers heeft een arbeidscontract, de overige medewerkers werken als vrijwilliger. De betaalde medewerkers, inclusief de directeur/bestuurder, ontvangen een vergoeding die lager is dan de CAO voor de Nederlandse Publieke Omroep. De stichting valt dus niet onder deze CAO.
Wel zijn de betaalde medewerkers opgenomen in PNO2 van het Pensioenfonds voor de Media.

Jaarverslag

Het meest recente inhoudelijke jaarverslag vindt u hier.

Het meest recente financiële jaarverslag vindt u hier.

Beide verslagen zijn in maart 2022 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.