Privacy statement Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG)

Stichting Omroeporganisatie Groningen (verder te noemen ‘OOG’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Met dit privacy statement informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft OOG hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met
jouw persoonsgegevens omgaat.

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of OOG beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren. Zo beschouwen wij jouw mailadres of social media accountnaam bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw zakelijke functie vanuit een commerciële relatie dan wel jouw hoedanigheid met betrekking tot een journalistieke relevantie.

Aan ons verstrekte gegevens
Als je met OOG een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:
● naam en adres;
● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
● geslacht;
● geboortedatum (inzake arbeidsrelatie)
● financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt OOG in het kader van acquisitie de volgende gegevens om zodoende te kunnen informeren over commerciële alsook programmatische ontwikkelingen:
● naam en adres;
● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
● geslacht.

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten en/of producten Als je gebruik maakt van redactionele diensten van OOG of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
● gegevens die betrekking hebben op jouw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
● naam en eventuele nickname
● profielfoto;
● gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals interacties op publicaties;
● social media-accounts.

Van Vrienden van OOG bewaren wij maximaal de onderstaande gegevens.  Opmerking hierbij is dat de financiële gegevens zouden volstaan, maar de overige genoemde persoonskenmerken wenselijk zijn voor een optimaal relatiebeheer.

● naam en adres;
● contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
● geboortedatum;
● geslacht;
● financiële gegevens (bankrekeninginformatie).

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
1. Toestemming
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Vervulling van een taak van algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang van OOG of een derde
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: redactie, marketing, reclame, beveiliging van data, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens OOG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement.
● Het opbouwen en onderhouden van de (potentiële) klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële alsook administratieve doeleinden [grondslag: 2, 5].
● Het afhandelen van overeenkomsten inzake reclamecampagnes alsook co-producties (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en programmatische afhandeling [grondslag: 2, 5].

● Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen uit journalistiek oogpunt [grondslag: 4 en 5].
● Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
● Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
● Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze je dit kan doen [grondslag: 1 of 5].
● Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
● Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
● Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
● Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciële berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
● Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
● Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].

6. Delen met derden
OOG deelt jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:
● met gelieerde financiële/boekhoudkundige dienstverleners met als doel financiële zaken naar behoren en volgens contractuele afspraak af te wikkelen
[grondslag: 2];
● met erkende aanbieders van online-platforms [grondslag: 1, 2 of 5];

● als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
● als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik inzake producten en dienstverlening van en door OOG, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
● OOG kan jouw gegevens ook delen met erkende leveranciers van mailfaciliteiten als wel marktonderzoek. Dit enkel voor diensten OOG. [grondslag: 5].
● met partijen die OOG assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
● voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals een reorganisatie) [grondslag: 5]. OOG gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers'
(bijvoorbeeld banken, verzekeraars en onderzoeksbureaus (met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek) uit te voeren. Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken volgens strenge branchegerelateerde regelgeving inzake privacy of na overeenstemming met de instructies en onder de controle van OOG.

7. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als (i) jij klant bent bij OOG of interesse blijft tonen in de diensten van OOG, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of
(iii) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

8. In kaart brengen websitebezoek
Wanneer je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en jou een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als je geen cookies wenst, kun je die weigeren.

Ga naar de volgende pagina voor meer informatie over de Privacy Policy van Google.
https://policies.google.com/privacy

9. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via privacy@oogtv.nl, OOG zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

● het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van
jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
● het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
● het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
● het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
● het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
● het recht op dataportabiliteit;
● het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
● het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege
de gerechtvaardigde belangen van OOG of een derde (afhankelijk van jouw
persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
OOG past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. OOG heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Hiertoe zijn overeenkomsten opgesteld met verwerkers. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:
OOG
Kadijk 4
9747 AT Groningen
050-5717100
Onze privacy officer is bereikbaar per e-mail via privacy@oogtv.nl en per post via:
OOG
T.a.v: ‘Privacy Officer’
Postbus 1316
9701 BH Groningen

12. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018.