Oplossing daklozenproblematiek groenstrook Spilsluizen is complex: “Opgeven is het laatste wat ik wil”

nieuws
Foto: Lars Faber

Het oplossen van de daklozenproblematiek op de groenstrook aan de Spilsluizen is ingewikkeld. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Beschermd Wonen en Opvang zegt de juiste beweging te willen maken maar kan geen termijn geven wanneer de situatie is opgelost.

Het bespreken van het onderwerp ontaardde in een fel en pittig debat tussen de partijen onderling. Het onderwerp was op tafel gelegd door de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, PVV, CDA en Partij voor de Dieren. Yaneth Menger van de Stadspartij: “Op de Spilsluizen verblijven sinds enige tijd daklozen. Enige tijd geleden heb ik aan de wethouder gevraagd of er sprake was van een toename van het aantal dak- en thuislozen en of de opvangcapaciteit voldoende was. Het College gaf aan dat er geen zorgwekkende situatie was. De situatie is ondertussen danig veranderd. Het loopt ook uit de hand, waardoor de veiligheid van de doelgroep zelf als van de omwonenden niet langer gegarandeerd is. Mijn fractie vindt dit onacceptabel en vraagt om een onmiddellijke verbetering.”

Kelly Blauw (PVV): “Hoe gaan we om met nieuwe gezichten?”
De PVV deelt die zorgen. Fractievoorzitter Kelly Blauw: “Onder de daklozen worden veel nieuwe gezichten gezien. Hoe gaat de gemeente hiermee om? Het kan niet zo zijn dat nieuwe daklozen, die hier niet vandaan komen, de plekken innemen, waardoor onze eigen daklozen geen opvang kunnen krijgen. Hoe gaan we daar mee om?”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Zegt de PVV nu eigen daklozen eerst?”
Die opmerking maakt Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren boos: “Hoor ik de PVV nu zeggen ‘eigen daklozen eerst’? Een dakloze heeft geen eigen huis en is niet aan een plek gebonden. Ziet de PVV dat niet?” Blauw: “De armoede in Groningen neem toe. U bent coalitiepartij en volgens mij zijn er hele creatieve oplossingen te bedenken. Inderdaad, onze eigen mensen eerst. Als je niet voor jezelf kunt zorgen kun je ook niet voor andere mensen zorgen. Dat zou de Partij voor de Dieren ook moeten weten.”

Jahir Scoop (PvdA): “Ik vind de toon en het frame heel jammer”
Jahir Scoop: “De toon en het frame dat hier neer wordt gezet, dat vind ik heel jammer. We hebben het over een hele kwetsbare groep die het moeilijk heeft.” Blauw: “Ik vind het ook zeer jammer en schrijnend dat de PvdA over de rug van de daklozen een soort immigratievraagstuk neer gaat leggen.” Scoop: “Pardon? Ik heb het niet over immigratie. Ik heb het over uw toon in brede zin. Dit is een hele kwetsbare groep waar we hetzelfde over denken. Uw toon versterkt een frame dat we niet moeten hebben.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “De kwetsbare groep staat bij ons altijd op de eerste plaats”
Menger: “Over het framen over de rug van een kwetsbare doelgroep. Voor mijn fractie staat de kwetsbare groep altijd op de eerste plaats. Als u mijn fractie heeft gevolgd de afgelopen jaren dan zou u dat ook moeten weten. Waar het nu ook om gaat zijn omwonenden die overlast hebben. Er zit ook een kinderdagverblijf op de hoek. Het gaat nu om het type daklozen die ons niet bekend voor komt. En dat raakt het beleid van de daklozen, want klaarblijkelijk hebben deze mensen geen opvang. Anders was deze situatie niet ontstaan.” Scoop: “Ik ken uw partij. En u heeft hart voor deze groep. Maar ik vind de toon jammer.”

Wethouder Inge Jongman: “Gaat om een groep van vijf tot acht personen”
Ook wethouder Jongman vindt de vraagstelling stigmatiserend. Ze geeft aan bovenop het onderwerp te zitten: “We hebben de situatie onder de aandacht gebracht bij de ketenpartners, te weten de politie, de zorg en de handhaving. Allereerst de feiten. Op 10 mei is een eerste melding binnengekomen bij de politie. Korte tijd later zijn er twee meldingen over de Spilsluizen gedaan bij het Leger Des Heils. We hebben daarop in kaart gebracht om welke mensen het gaat. Afgelopen donderdag zijn er twee meldingen van buurtbewoners binnengekomen bij ons meldpunt Zorg en Overlast. Uit onze informatie blijkt dat het om een groep van vijf tot acht personen gaat die in de groenstrook slapen. De samenstelling van deze groep wisselt. Het algemene beeld is dat een deel in de hulpverlening zit, sommigen zijn zorgmijdend en bij anderen is een plek in de hulpopvang afgewezen.”

“Willen geen gebruik maken van hulp”
Jongman geeft aan dat de situatie lastig is: “Deels gaat het om ongedocumenteerden uit Oost-Europa. De stichting Barka kan hen helpen, maar daar willen ze geen gebruik van maken. In de gemeente zijn er voldoende opvangplekken. Hiervoor geldt dat sommigen niet gerechtigd zijn om hier gebruik van te mogen maken of ze willen het niet.” Bij niet gerechtigd bedoelt de wethouder dat deze mensen wel elders in het land terecht kunnen, maar dat dit geweigerd wordt omdat men in Groningen wil blijven.

“Overlast voor omwonenden is vervelend”
“Wij hebben oog voor de situatie. De wijkagent bezoekt met enige regelmaat de plek. Het Leger des Heils heeft contact met de omwonenden. Daarnaast moet mij van het hart dat ik de vraagstelling erg stigmatiserend vind. De overlast voor omwonenden is vervelend. Maar het gaat om mensen die onderdeel zijn van onze samenleving. Het kan je broer zijn of je tante. Het kan iedereen overkomen. Er wordt met hart en ziel gewerkt om deze mensen perspectief te geven. De vraagstelling raakt ook het werk van de vrijwilligers die zich hier voor inzetten.”

Jalt de Haan (CDA): “Men kiest er dus voor om hier te blijven terwijl er elders hulp klaar staat?”
Jalt de Haan: “Dus als ik het goed begrijp, gaat het om mensen die in andere gemeenten gebruik kunnen maken van opvang, maar er voor kiezen om hier te blijven en dat geldt ook voor Oost-Europeanen voor wie elders hulp beschikbaar is, maar ook hier willen blijven?” Jongman: “Dat klopt. En daar worden gesprekken over gevoerd. Je kunt niet iemand lukraak oppakken en naar een andere plek brengen. We willen goede zorg geven, maar daarvoor moeten we het vertrouwen herwinnen. Het gaat om mensen die geen vertrouwen hebben in de overheid of thuis hele nare situaties hebben meegemaakt.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Wat is nu de oplossing?”
Mariska Sloot: “Maar wat is nu de concrete oplossing tussen nu en een week? Of kunnen we niks doen?” Jongman: “Mensen opgeven is het laatste wat ik wil als wethouder. Ook organisaties als Wender en het Leger Des Heils zullen dit nooit doen. Het is een ingewikkeld vraagstuk. Een oplossing binnen zeven dagen kan ik niet garanderen. We moeten de juiste beweging maken en het juiste contact leggen. Daar blijven we aan werken.”

Kelly Blauw: “het is triest hoe omwonenden nu moeten leven”
En over de toon wil Blauw nog iets zeggen: “Het College moet zich inzetten voor beide groepen. Ik zit hier als volksvertegenwoordiger ook voor de omwonenden. Wat er aan de Spilsluizen gebeurt is niet mals. Ja, het is zeer triest dat mensen aan lager wal zijn geraakt. Maar het is ook triest hoe omwonenden nu moeten leven. Daar heb ik moeite mee.” Jongman: “Ik ben ook zestien jaar raadslid en fractievoorzitter geweest. En ik heb oog voor omwonenden. Maar je kunt een bepaalde groep mensen met woorden in een hoek zetten. Mensen hebben hulp nodig. De overlast is een andere toon dan de groep die hulp nodig heeft.”