Partij voor de Dieren wil opheldering over bomenkap bij Vierverlaten (update)

nieuws
Foto: Kees de Bock

De Groningse fracties van de  Partij voor de Dieren in de gemeenteraad en Provinciale Staten zijn zeer verbaasd over de kap van tientallen bomen bij hoogspanningsstation Vierverlaten. Volgens de fractie zijn zowel de bewoners als de gemeenteraad niet geïnformeerd over de kap. Ook kan de fractie nergens een kapvergunning vinden. De Statenfractie van de partij gaat vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten over de gang van zaken.

“Ter compensatie van aangetast woongenot mochten omwonenden in werkgroepverband geld uitgeven aan natuur. Spiegels en knikkers natuurlijk, zeker als je ziet wat er nu met hun leefomgeving gebeurt zonder dat zij daarvan op de hoogte waren”, vertelt PvdD-fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Van een groenere gemeente merken we met dit college nog weinig. Nieuwe bomen op de Grote Markt is leuk, maar weinig meer dan schaamgroen als er op deze wijze met bomen wordt omgegaan.”

De PvdD noemt de nieuwe hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten een zeer omstreden project, omdat verschillende natuurorganisaties vanaf het begin af aan op tegen zijn geweest. De bomen zijn vermoedelijk gekapt voor dit project. “Het was ook mogelijk geweest de boel ondergronds aan te leggen, maar dat vond het rijk te duur.”

Update 26-10-2020 17.30:

De gemeente Groningen laat via woordvoerder Peter Steinfort weten dat vergunning voor de bomenkap 6 juli jongstleden is verleend door de provincie Groningen aan Enexis. De gemeente Groningen kan hier geen invloed op uitoefenen door de Wet Natuurbescherming. Die bepaalt dat als er een dergelijke kapvergunning moet worden afgegeven over een gebied dat buiten de bebouwde kom van de gemeente valt, dat de provincie verantwoordelijk is voor het verlenen van deze vergunning. Het terrein van Enexis en Tennet is zo’n locatie.

Update 27-10-2020 16.20:

De vragen van de Partij voor de Dieren zijn overgenomen door de Statenfractie van de Partij. De fractie wil dat de provincie bij het verlenen van ontheffingen en vergunningen als voorwaarde stelt dat omwonenden juist moeten worden geïnformeerd en betrokken bij het proces.  De Statenfractie van de PvdD noemt het merkwaardig dat Tennet, in samenwerking met gemeente en omwonenden, juist plannen ontwikkeld voor het aanplanten van bomen langs het Hoendiep.  De fractie wil dan ook van het College horen hoe zij tegen deze contraproductieve situatie aankijkt. Ook vraagt zij waarom het overleg met de klankbordgroep over de herinrichting al zo lang stil ligt.