Provincie legt beleidsregel stikstof vast voor Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft vandaag de nieuwe beleidsregel voor uitstoot van stikstof vastgesteld. Het Rijk bereikte hier op 4 december jl. overeenstemming over met de provincie.

Gedeputeerde Staghouwer zegt de afgelopen weken goed geluisterd te hebben naar de sectoren: “Hun zorgen en aandachtspunten heb ik duidelijk naar voren gebracht in de gesprekken met de minister. In de nieuwe beleidsregel kost innovatie geen ruimte meer en de koppeling met fosfaat- en dierrechten is losgelaten. O0k zijn veel overbodigheden die tot onduidelijkheid leiden weggenomen.”

De nieuwe beleidsregel treedt op 13 december in werking. Belangrijk is dat bedrijven met een natuurvergunning de vergunde activiteit volledig kunnen benutten. Bedrijven die willen uitbreiden of hun bedrijf willen wijzigen hebben daarvoor eerst vergunning nodig. De komende periode worden er gesprekken gevoerd over hce de stikstofdepositie verder kan worden teruggebracht. De komende week verwacht de provincie een tweede advies van de commissie Remkes over beweiden, bemesten en luchtvaart.

Deel dit artikel: