Winkeliers Paddepoel geen steek verder

De winkeliers in Paddepoel zijn geen steek verder. Het overleg over het conflict met de zondagsboetes dat maandagavond plaatsvond heeft niets opgeleverd. 

Aan het begin van de vergadering overhandigde Anne Kuik (CDA) 4.000 handtekeningen tegen de zondagsboetes aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE heeft hier geen boodschap aan en blijft boetes uitdelen aan winkels die op zondag niet openen. De eigenaar van bloemenzaak FleurOp betreurt de uitkomsten van de vergadering. “De winkeliers zijn geen steek verder gekomen. Het heeft de ondernemers en de VvE alleen maar verder uit elkaar gedreven.”

Ook de eigenaar van Sooloo mannenmode is het conflict spuugzat. Hij vindt dat de politiek in moet grijpen. “Het is wettelijk vastgelegd dat winkels niet verplicht open moeten op zondag. Het is belachelijk dat wij dat wel moeten en boetes ontvangen.” Volgens hem worden winkeliers niet gehoord in Paddepoel en voelt het winkelcentrum als een dictatuur.

De politieke partijen CDA, ChristenUnie, SP en Stadspartij vinden het belachelijk dat het VvE deze boetes zomaar op kan leggen.  Het Stadsbestuur is niet van plan te bemiddelen. Anne Kuik roept het stadsbestuur nogmaals op te bemiddelen.

 

 

Deel dit artikel:

 1. De VVE moet de ondernemers die niet op zondag open willen maar uitkopen. Toen de huurcontracten getekend werden was er nog geen sprake van een zondagsopening. Er valt dus te twisten of de zondag als een regulier dag is aan te merken. Verder procederen dus. De gemeente kan hier niets betekenen, omdat het allemaal binnen de wet valt. Het is een conflict tussen partijen op basis van een huurcontract. Als er in plaats van een vereniging van eigenaren ook een vereniging van exploitanten was, dan konden de winkeliers die een winkel huren ook mee praten over het zondag beleid. Dat is nu niet het geval. Het is aan de landelijke politiek om te kijken of er wetten veranderd moeten worden, maar eerst moet het recht zijn beloop hebben zodat er jurisprudentie ontstaat.

 2. De winkeltijdenwet is een gemeentelijke verordening. De lokale politiek heeft destijds zo besloten. Dus kan er op dit vlak ook het één en ander worden aangepast. Mijn vader had ook een eigen winkel. Deze was op woensdagmiddag gesloten en op zondag. Op woensdagmiddag moest een bezoek worden gebracht aan de groothandel(s) en op zondag werd de boekhouding gedaan. De politiek heeft geen enig benul, wat een dergelijk ondernemerschap met zich meebrengt. Bovendien moet er ook tijd zijn voor het gezin.

  1. De winkeltijdenwet is landelijk. De Zondagsopening kan alleen als er een gemeentelijke ontheffing voor is. Daar kan de gemeente regels aan stellen, maar waarschijnlijk niet zovergaand dat het afspraken tussen partijen beïnvloed. De gemeente kan bijvoorbeeld verbieden om alcohol na een bepaald tijdstip of op zondag te verkopen. Maar verbieden dat winkeliers op moeten op zondag, kan niet. Het is namelijk geen verplichting om open te zijn, het is een mogelijkheid. De verplichting volgt uit VVE afspraken en huurcontracten. De gemeente kan daar niet zomaar doorheen fietsen met regels.

   1. Als jij dat zegt, zal het wel zo zijn, hé Marc.

    De winkeltijdenwet is weliswaar landelijk en voorziet in mogelijkheden. Het invullen geschiedt via de winkeltijdenverordening. Aangezien er 4 neoliberale partijen deel uitmaken van dit college, ben ik weinig hoopvol gestemd voor verandering. En wordt er verscholen achter een VVE vereniging.

 3. Ook kleine ondernemers hebben recht op een privéleven, familieleven en gezinsleven. Een onderneming mag niet als een gevangenis of als een internaat ervaren worden!

  Art. 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens, het EVRM van de Raad van Europa, luidt:

  “Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven

  1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

  De Winkelsluitingswet en de vrijstellingen daarvan worden gegeven door “het openbaar gezag”.

  Zeven dagen per week werken is slecht voor de gezondheid. Kleine ondernemers mogen niet als slaven van hun onderneming worden gezien. Het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa verbiedt de slavernij.

  Art. 10 lid 1 van de Nederlandse Grondwet luidt:

  “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

  Ter meerdere overweging aangeboden aan de leden van de gemeenteraad en het college van B&W.

  De petitie van het raadslid Anne Kuik van het CDA inzake de controversiële boete voor de weigerachtige winkeliers van WC Paddepoel kunt u tekenen op:

  http://www.petitie24.nl/petitie/737/tegen-de-zondagsboete-voor-ondernemers

 4. Er is tevens het “Europees Handvest voor de Grondrechten” van de Europese Unie. Dit is een volkenrechtelijk verdrag. Het Verdrag van Lissabon.

  Zie: https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/europa-en-de-mensenrechten

  Citaat:

  “Europees Handvest voor de Grondrechten (EU)

  Het ‘Handvest voor grondrechten van de Europese Unie’ werd uitgebracht in 2000. De EU is, als organisatie, niet toegetreden tot het Europees Verdrag voor mensenrechten uit 1950 en stelde daarom een eigen tekst vast. Het Handvest werd bindend met de aanvaarding van het Verdrag van Lissabon in 2007. De tekst is nagenoeg gelijk aan die van de ontwerp-Grondwet van de EU, die in 2005 door onder meer de Franse en Nederlandse kiezers werd verworpen. Het handvest omzeilt de tegenstelling tussen ‘klassieke’ en sociaal-economische rechten door de artikelen te scharen onder trefwoorden zoals Waardigheid, Gelijkheid, Solidariteit en Rechtvaardigheid. Het handvest garandeert rechten als die op vrijheid van mening en geloof, op asiel, op vrijwaring van marteling en slavernij. Het gaat uitgebreid in op de rechten van werknemers, bijvoorbeeld het stakingsrecht. Het garandeert bijstandsuitkeringen en verbiedt kinderarbeid. Het voert ook een ‘recht op goed bestuur’ in.”

  De besluitvorming van de bewuste boete-AV van de VvE WC Paddepoel mag niet in strijd zijn met wetten, de Ned. Grondwet en internationale verdragen (het EVRM, het ESH en het Verdrag van Lissabon uit 2007). Op straffe van nietigheid van de besluitvorming. Zie artikel 14 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (het rechtspersonenrecht).

  Het Europees Sociaal Handvest (ESH) van de Raad van Europa is een internationaal mensenrechtenverdrag met “aanbevelingen” (geen bindende voorschriften), maar wordt veel geciteerd in volkenrechtelijke jurisprudentie.

 5. Snap niet waarom dit nog niet voor de rechter is geweest, het is gewoon een onrechtmatige clausule om 500€ te eisen. Dat ziet toch zelfs een kind?

 6. waarom stap je met de grondwet in de hand naar de gemeente? de rechter is toch bij uitstek hiervoor de aangewezen instantie? dat wordt weer een sur place dus. politicus kuik wint van jurist kuik maar gaat uiteindelijk wel verliezen.

 7. De heer Gerard Platjouw van Primera Paddepoel is in hoger beroep gegaan.

  Zie het DvhN van 17 september 2016:

  http://www.dvhn.nl/groningen/Strijd-openingstijden-Paddepoel-duurt-voort-21639067.html

  Straks nog wat vragen over de gehouden “boete-ledenvergadering” van de VvE WC Paddepoel.

  De boete van 500 euro per overtreding staat nu in het Huishoudelijk Reglement van de VvE WC Paddepoel. Een Huishoudelijk Reglement kan worden vastgesteld door een gewone meerderheid van de aanwezige leden van de VvE, mits het quorum aanwezig was.

  De koninklijke weg om dit door middel van de statuten te doen (met een tweederdemeerderheid) is niet bewandeld! Zie art. 43 lid 1 Boek 2 BW.

 8. Nu blijkt dat die € 500 boete is vastgesteld op een ledenvergadering (AV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van WC Paddepoel.

  Het lijkt me een goede zaak om de besluitvorming tijdens deze AV van de VvE nader te onderzoeken.

  Vragen

  Zijn van deze AV notulen gemaakt? Zo ja, mogen die openbaar worden?

  Wisten alle leden dat dit onderwerp op de agenda stond?

  Hoe was de oproeping van de AV? Schriftelijk (op een flyer), per e-mail of per gewone post?

  Was het statutaire quorum aanwezig?

  Is er adequaat gestemd? Mondeling, met handopsteken of schriftelijk?

  Zie de woorden van slager Rinus Oosterhof op:

  http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168892/Zoals-het-nu-bij-Paddepoel-gaat-heb-ik-er-geen-vertrouwen-in

  Citaat:

  ‘In de hoek geduwd’

  Dat de ruziënde partijen nu weer om tafel zitten, is absoluut nog geen garantie voor succes, benadrukt slager Rinus Oosterhof. ‘Normaal wordt er binnen een winkeliersvereniging gestemd. Wil men iets niet, dan gebeurt het niet.’

  Maar in Paddepoel gaat dat niet op, vervolgt Oosterhof. ‘Beslist het bestuur iets anders, dan gebeurt er iets anders. Als kleine winkelier word je in een hoek geduwd waar je niet wilt zitten.’
  Einde citaat.

  Hebben voor- en tegenstanders voldoende het woord kunnen voeren?

  Heeft het bestuur van de VvE goed naar de leden geluisterd? Waaruit blijkt dit?

  Heeft het bestuur goed over de boetebesluitvorming gecommuniceerd? Zorgvuldig, professioneel en goed gemotiveerd?

  Was er sprake van onrechtmatige of nietige besluitvorming (handelen in strijd met de statuten, wetten en internationale verdragen)? Zie art. 14 lid 1 Boek 2 BW. Nietige besluitvorming door een orgaan van een rechtspersoon. In dit geval de AV van een vereniging.

  Wisten alle leden wat het gevolg was van de besluitvorming van deze AV?
  Niet volgens de gedupeerde man van Primera Paddepoel, nadat hij de rechtszaak had verloren.

  Een goede middenweg lijkt mij om vrijwillig voor de opening op zondag te kiezen. Voor maatwerk.

  Dus niet de dictatuur van het bestuur van de VvE of pandenbaas Paul Beeres. Dat is in strijd met de roemruchte vrijheid van ondernemen.

  Geen autoritaire dwangbuis, maar vrijheid voor de kleine middenstanders, die hun bedrijf niet mogen en moeten ervaren als “een gevangenis”, zoals bloemist René Bolhuis.

  Zie: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/169516/Politiek-komt-in-actie-voor-ondernemers-Paddepoel

  Noot: bovenstaande petitie wordt ondersteund door het CDA, de ChristenUnie, de SP, de Partij voor de Dieren en de Stadspartij Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *