Zestien organisaties ondertekenen manifest om Groninger akkervogels beter te beschermen

nieuws
De Grauwe Kiekendief. Foto: Cks3976 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17854504

Zestien organisaties hebben een manifest ondertekend om de Groninger akkervogels beter te beschermen. Met het manifest wordt ook een actieplan aangekondigd dat aan het einde van dit jaar klaar moet zijn.

In het Actieplan Groninger Akkervogels zullen concrete acties opgenomen worden die moeten gaan leiden tot levensvatbare akkervogelpopulaties. Het actieplan is een logisch vervolg op het Actieplan Weidevogels Groningen dat in 2018 werd gepresenteerd. De organisaties zeggen dat Groningen van groot belang is voor de Nederlandse akkervogels. Zo komt de grauwe kiekendief alleen nog in Groningen voor. En voor soorten als veldleeuwerik, kwartel, gele kwikstaart en graspieper is de provincie met haar omvangrijke akkerbouwareaal van landelijke betekenis.

“Gaat met de meeste soorten niet goed”
Ondanks alle maatregelen en beschermingsinspanningen gaat het met de meeste soorten niet goed. Als de huidige trends doorzetten, zullen van veel soorten binnen enkele decennia geen levensvatbare populaties overblijven. Om dit te voorkomen hebben de zestien organisaties de handen ineengeslagen om toe te werken naar vitale en veerkrachtige populaties in volwaardige akkervogellandschappen. Qua organisaties gaat het onder andere om LTO Noord, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Kenniscentrum Akkervogels.

Vijf thema’s
Het actieplan richt zich op vijf thema’s. Het stimuleren van de natuurinclusieve landbouw, het versterken van de akkervogellandschappen, het vernieuwen van het provinciale gebiedenbeleid, monitoring en kennisontwikkeling, en op communicatie, educatie en draagvlak.