‘Financieel solide’ begroting van 369 miljoen euro voor provincie

nieuws

“De provinciale financiële positie is solide. De begroting is structureel sluitend en het vermogen is zodanig dat in de komende periode geen leningen hoeven te worden aangegaan voor de geplande uitgaven.” Met deze woorden omschrijft het provinciebestuur donderdag de begroting voor komend jaar.

Net als in 2020 zijn klimaatmaatregelen en verduurzaming in de landbouw, industrie, energie en mobiliteit de rode draad in de begroting. Het college van Gedeputeerde Staten houdt wel een slag om de arm als het gaat om de gevolgen van de coronapandemie. “Bij deze begroting is het niet mogelijk om een volledig beeld te geven van wat de coronacrisis betekent voor provinciaal beleid en wat hiervan de financiële effecten zijn. Daarom kiezen wij ervoor om terughoudend te zijn met nieuwe voorstellen en alleen onontkoombare voorstellen in deze begroting op te nemen”, aldus het college. De Kadernota voor 2021-2025 moet hier meer inzicht in gaan bieden.

Voorgaande betekent volgens de provincie niet dat het coronavirus geen invloed heeft op het beleid voor het komende jaar. “De provincie Groningen richt zich op de korte termijn op het ondersteunen van de inrichting van organisaties op de anderhalvemetereconomie. Op de langere termijn richten wij ons op thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van Groningen: werkgelegenheid, scholing, verduurzaming en digitalisering. Het zijn noodzakelijke keuzes om de welvaart en leefbaarheid in onze provincie te borgen.”

Mobiliteit voert de boventoon

Het leeuwendeel van de begroting voor 2021 (159 miljoen) gaat naar het verbeteren van bereikbaarheid. Fietsers krijgen daarbij voorrang, met de aanleg van onder andere doorfietsroutes en verkeersveilige fietspaden.

Bedrijven, sociale en culturele instellingen die getroffen zijn door de coronacrisis krijgen 11,5 miljoen euro, om de welvaart en leefbaarheid in de provincie Groningen zo veel mogelijk te herstellen en behouden.

Uitvoeringsprogramma’s in het najaar

In het najaar van 2020 worden een aantal uitvoeringsprogramma’s vastgesteld, zoals van Groningen@Work, van Vrijetijdseconomie en van Cultuur.