Oppositiepartijen willen DIFTAR-referendum tijdens Tweede Kamerverkiezingen in 2021

nieuws

Dat stellen de Groningse raadsfracties van de SP, Stadspartij, 100% Groningen, Student & Stad en de PVV willen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 een referendum organiseren over de invoering van DIFTAR.

Dezelfde partijen dienden eerder een initiatiefvoorstel voor een nieuwe referendumverordening in, maar deze is wegens de coronacrisis nog niet besproken. Gezien de beperkte mogelijkheden voor inspraak vinden de partijen dat het nieuwe afvalbeleid niet zonder goede volksraadpleging kan worden veranderd.

“Er is veel verzet tegen Diftar onder inwoners, daarom is een referendum nu belangrijker dan ooit. Het is een ingrijpend besluit, met hoge invoeringskosten. Bovendien is er een grote verdeeldheid in de raad. Stel daarom de invoering uit, zodat we een referendum kunnen organiseren”, vertelt Daan Brandenbarg, raadslid van de SP.

Omdat het afvalbeleid van de voormalige gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer gelijkgetrokken moet zijn per 2021 stellen de fracties voor om eerste instantie het model van Groningen en Ten Boer te hanteren, met een afvalstoffenheffing op basis van grootte van huishouden.