Balen over uitspraak Autoriteit Wonen Pepergasthuis

De bewoners van het Pepergasthuis balen van de uitspraak van de Autoriteit Wonen.

Die bepaalde dat de verkoop van het gasthuis, aan Jan Berry Drenth, door mag gaan. Drenth koopt het  gasthuis voor 4 miljoen euro inclusief al het meubilair, interieur en kunstschatten. Het hofje werd aan de stad en haar bewoners geschonken door vader en zoon Solleder in 1405. Sindsdien werd het beheerd door een voogdijstichting. In 1989 nam Volkshuisvesting het over, zij zou het weer terug verkopen aan de voogden na de afwikkeling van de restauratie, maar door fusies verkreeg Lefier zowel het juridisch als economisch eigendom en besloot het te verkopen aan de hoogste bieder. De bewoners, gebruikers en het stadsbestuur zijn fel tegen de verkoop. De bewoners zijn ook kwaad over het geheime positieve advies over de verkoop van de KlantenAdviesRaad van Lefier. Juist omdat die raad niet met de bewoners heeft overlegd. Ook stonden zij buitenspel bij de autoriteit wonen.

Wethouder Roeland van der Schaaf ziet kansen bij de rechter en neemt binnen zes weken een beslissing.

Deel dit artikel:

 1. Gemeente KOOP HET ZELF en betaal de toekomstge kopereen schadevergoeding.
  Anders zoveel barrieresopwerpen dat de belegter er van afziet!

 2. Dit is de grootste ramp van 2019. Onvoorstelbaar! Zo gaan wij met cultuur om. Aan een ordinaire cultuurbarbaar en huisjesmelker wordt één van de grootste monumenten van de stad verkwanseld. Ook nog volkomen tegen de opzet van het Gasthuis in. Straks ligt Drenth, die rijkgeworden onbenul, te slapen op de orgelgalerij en is hij aan het rotzooien onder de kansel. ALLES moet worden gedaan, om dit te stoppen. En Lefier mag wat mij betreft failliet gaan en die Drijver kan beter papier gaan prikken in het plantsoen. Want zo iemand kan toch geen directeur zijn.

 3. Hierbij een aardig artikel uit het Pepergasthuispetitieweblog van Bram de Vink over “De fusies van het Pepergasthuis” d.d. 20 december 2019:

  https://pepergasthuispetitie.home.blog/2019/12/20/de-fusies-van-het-pepergasthuis/

  Citaat:

  “Samenvattend en concluderend kan worden gesteld dat VHV/In/Lefier na de renovatie niet in het belang van het Pepergasthuis met haar bewoners en kerkgangers en met respect voor de traditie heeft gehandeld, maar haar eigen belang en financieel gewin heeft vooropgesteld en de overige belangen daaraan heeft opgeofferd. Dit blijkt onder meer uit de volgende feiten:

  – De voogdij werd opgezadeld met een hoge huur voor de overige – nauwelijks rendabele – ruimtes van het complex.

  – Na het faillissement van de voogden in 2002 werd er geen nieuwe onafhankelijke voogdij ingesteld, maar werd de voogdij overgenomen door In-werknemers, die de voogdij wel op papier lieten bestaan, maar niet de taken uitvoerden die de voogdij tot die tijd altijd had uitgevoerd.

  – Deze marionet-voogdij nam vervolgens beslissingen die ervoor zorgden dat Lefier zich meester kon maken van het kerkgebouw en de inventaris waar geen koopsom voor was betaald en indirect van 4 miljoen gulden aan renovatiesubsidies. Ook eigende Lefier zich het juridisch eigendom van het complex toe, waarna de weg vrij werd voor de verkoop.

  Dat er sprake is van juridisch onrechtmatig handelen is wel de mening van de geraadpleegde jurist. Aanknopingspunt is hierbij de koopovereenkomst uit 1989. Een overeenkomst is bindend anders is er sprake van wanprestatie. Als er bij de fusies in strijd is gehandeld met de koopovereenkomst’, is er dus sprake van wanprestatie.” Einde citaat.

 4. Een sprankje hoop dus: nog een paar dagen, dan is Drijver weg gelukkig. Kan ze ergens anders dictatortje spelen (en vervolgens ook nog slachtoffertje)! Het moest niet gekker worden.

 5. “Wethouder Roeland van der Schaaf ziet kansen bij de rechter en neemt binnen zes weken een beslissing.” Nu de gemeente zich hier nadrukkelijk als partij manifesteert en het spel hoog speelt, zullen ze wel in beroep moeten gaan, ongeacht het “misschien” wel negatieve advies van de gemeentelijke juristen. Beter in de rechtbank verliezen dan de onzekere politieke consequenties die daar een gevolg van zouden kunnen zijn. Beter de rechtbank neergezet als een marionet van het grote geld dan als politicus dit verwijt.
  Dit is een beetje de sfeer hier op het Oogtv forum, waar het semantische verschil tussen verwijten en bedreigen al begint te vervagen. Citaat van bob: “Straks ligt Drenth, die rijkgeworden onbenul, te slapen op de orgelgalerij en is hij aan het rotzooien onder de kansel. ALLES moet worden gedaan, om dit te stoppen.” Ik wijs Oogtv er dan ook op dat zij inhoudelijk verantwoordelijk kan en zal kunnen worden gehouden voor deze weinig verhullende tekst.

 6. @Wasserman, die tekst van @bob suggereert helemaal niks. Ú suggereert dat die tekst iets zou suggereren.
  En niemand anders.
  OOG hoeft helemaal niks en al helemaal niks op basis van een tekst waar je alle kanten mee op kunt, dus ook de goede kant…

 7. Van de heer Bram de Vink ontving ik gisteren deze hoopgevende uitspraak van de Rechtbank te Amsterdam, afdeling Bestuursrecht:

  https://hvarcade.nl/amsterdamse-huurders-winnen-rechtszaak-over-vastgoedscheiding-de-key/

  Citaat:

  “Amsterdamse huurders geven Woonstichting De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers met een gewonnen rechtszaak over een vastgoedscheiding uit 2016, waarbij de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille heeft overgeheveld naar een commerciële tak.

  De rechtbank is van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies, en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden.

  Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties – niet voldoet niet aan de eisen van de wet en mist aan transparantie.

  Het besluit van de Autoriteit Woningcorporaties is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

  De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering, die sinds een statutenwijziging sterk is gericht op lucratieve doelgroepen, zoals starters en tijdelijke huurcontracten. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade.”

  Einde citaat van deze toelichting bij deze belangrijke rechterlijke uitspraak van 14 november 2019. Toepasbaar op Woningstichting Lefier Groningen, de gemeente Groningen en op de Autoriteit Woningcorporaties. Deze Amsterdamse zaak duurde drie jaren en drie maanden!

  Zie verder de integrale uitspraak van de Rechtbank in Amsterdam, afdeling Bestuursrecht, Meervoudige Kamer, d.d. 14 november 2019:

  https://hvarcade.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rechtbank-Amsterdam-141119-hybride-scheiding-De-Key.pdf

  Het lijkt me een goede zaak dat de Stadsadvocaat van de gemeente Groningen en andere in te schakelen juristen van deze ingewikkelde uitspraak kennisnemen.

  Ik ga Bram de Vink helpen om een huurdersorganisatie op te richten van specifiek het Pepergasthuis, omdat de KlantenAdviesRaad van Lefier Groningen een non-communicatief verlengstuk is gebleken van deze verhuurder. Deze huurdersorganisatie kan als direct-belanghebbende partij mede in beroep gaan bij de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht.

  Zie verder dit nieuwsbericht van de Huurdersvereniging Arcade uit Amsterdam d.d. 7 november 2019:

  https://hvarcade.nl/rechtszaken-over-woonstichting-de-key/

 8. Artikel 21e van de Woningwet biedt aan corporaties een wettelijke mogelijkheid om bepaalde onderwerpen rechtstreeks voor te leggen aan de huurders door middel van bijvoorbeeld een klantenpanel of een digitale raadpleging. De KAR is dus feitelijk overbodig en kan vervangen worden door een door (Lefier)huurders gekozen belangenorganisatie.
  Zo’n huurdersorganisatie krijgt overigens ook het recht om bij de Ondernemingskamer een verzoek in te dienen om een onderzoek te doen naar het beleid en de gang van zaken bij de corporatie. Zo’n onderzoek hoeft niet alleen betrekking te hebben op de sanering en het herstel van gezonde verhoudingen binnen de corporatie (!), maar ook op de opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbeleid.

 9. @ Hidde: bedankt voor deze suggesties.

  De rechterlijke macht eist dat huurdersorganisaties privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, zoals stichtingen of verenigingen.

  De landelijke Huurcommissie accepteert wel bewonerscommissies, die geen privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheden zijn. Op voorwaarde dat alleen huurders hierdoor worden vertegenwoordigd. Geen “gemengde commissies”.

  De KAR van Lefier is, naar ik aanneem, een stichting met bestuursleden die een vergoeding krijgen van deze verhuurder.

  Zie verder:

  https://www.woonbond.nl/huurdersorganisatie/huurderswerk/huurdersorganisatie-of-bewonerscommissie

  https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Uitspraak_WOHV_042_20140630.pdf

  Een huurdersorganisatie heeft rechten vanwege de Overlegwet Huurders-Verhuurder (WOHV).

  Zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01

  Noodzakelijk zijn minimaal 25 woongelegenheden, dus niet noodzakelijkerwijs 25 huurders.
  Zie art. 1 lid 1 sub c. d en e van de WOHV. De huidige leegstand op de Peperstaat 22 hoeft dus geen blokkade te zijn.

  Art. 1 lid 1 WOHV:

  c. wooncomplex: een verzameling van ten minste 25 in elkaars nabijheid gelegen woongelegenheden welke financieel, administratief, qua bouwwijze of anderszins een eenheid vormen;

  d. verhuurder: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, dan wel een eigenaar van ten minste 25 voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland, of degene die door die eigenaar gevolmachtigd is namens hem op te treden;

  e. huurder: huurder van een woongelegenheid van een verhuurder als bedoeld onder d, welke huurder daarin zijn hoofdverblijf heeft;

  Met name hoofdstuk 2 WOHV aangaande informatie, overleg en advies is heel belangrijk:

  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01#Hoofdstuk2

 10. Uit de Handleiding bij het starten met huurderswerk ‘Een huurdersorganisatie oprichten, hoe doe je dat?’ van de Woonbond:

  “Veel bewonerscommissies die actief zijn op complexniveau hebben geen ‘rechtspersoonlijkheid’, omdat ze geen officiële vereniging of stichting zijn. Als er bij een verhuurder naast bewonerscommissies ook een huurdersorganisatie op verhuurdersniveau bestaat (die de belangen behartigt van alle huurders van de verhuurder en niet alleen die van bijvoorbeeld een buurt, wijk of complex), is die laatste volgens de wet de officiële eerste ‘overlegpartner’ van de verhuurder. Maar als het gaat over onderwerpen die spelen op het niveau van een wooncomplex, moet een verhuurder ook overleggen met de bewonerscommissie van dat complex.”

  Bij de besluitvorming over de verkoop van het Pepergasthuis is niet overlegd met de bewonerscommissie van het complex en dus is de procedure niet volgens de wettelijke regels verlopen.

 11. Artikel 21e van de Woningwet biedt een corporatie een wettelijke mogelijkheid om bepaalde onderwerpen niet langs de traditionele weg van het overleg met de huurdersorganisatie aan de orde te stellen, maar rechtstreeks voor te leggen aan de huurders door middel van bijvoorbeeld een klantenpanel of een digitale raadpleging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *