Gedoe rond bodemvreemd materiaal bij nieuw fietspad

nieuws

Er is gedoe rond de grond bij het fietspad Eemskanaalkade tussen Garmerwolde en Woltersum. Er zit meer bodemvreemd materiaal in dan verwacht en gewenst. Er komt een informatieavond.

‘De chemische kwaliteit van de grond voldoet wel aan de eisen. De aannemer heeft handmatig een tweetal opruimacties uitgevoerd wat zeker effect heeft gehad maar laat onverlet dat er nog het een en ander in de grond aanwezig is. Puin en stenen zijn voor het maaien van de dijk ongewenst vanwege schade aan de machines. Los van het puin en de stenen, komt het gras onvoldoende op’.

‘Daarom zal de toplaag nog worden bewerkt waarbij de dan vrijkomende bodemvreemde materialen worden verwijderd. Daarna wordt de dijk opnieuw ingezaaid. Dat zal na de zomer gefaseerd plaatsvinden. Of de herstelwerkzaamheden over de gehele zes kilometer lengte nodig zijn kunnen we nu nog niet zeggen. Naast de ‘rommel’ in de grond krijgen we ook veel vragen over de openstelling van het fietspad’, meldt het Waterschap Noorderzijlvest.

Inwoners kunnen dinsdag 25 juni vanaf 19 uur op het Infocentrum rioolwaterzuivering Garmerwolde meer informatie krijgen van het waterschap en de gemeente Groningen.

https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten/projecten-(lopend)/fietspad/
https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsberichten/@16308/informatie/

Deel dit artikel: