Bezwaren en rechtszaken tegen ruim zesduizend woningen in Groningen, vertraging van jaar of meer niet ongewoon

nieuws
Foto: Dimitris Vetsikas via Pixabay

Elf woningbouwprojecten in de gemeente liggen of lagen stil en (of ) hebben door bezwaren en rechtszaken mogelijk vertraging opgelopen door acties tegen verleende vergunningen van de gemeente. Dat betekent dat omwonenden en andere betrokkenen of organisaties op enigerlei wijze voor de bouw van ruim zesduizend woningen zijn gaan liggen.

Dat stelt het gemeentebestuur, in antwoord op vragen van een groot deel van de oppositiepartijen in de gemeenteraad. De Stadspartij 100% voor Groningen, het CDA, de VVD, de PVV, de PvhN, D66 en Student & Stad stelden eind mei dat het college van burgemeester en wethouders meer kan doen om rechtszaken te voorkomen en daarmee sneller nieuwe woningen toe te voegen aan het Groningse bestand.

Tegen ruim zesduizend woningen beroep, bezwaar of rechtszaak

De zeven partijen wilden graag weten welke bouwprojecten in de gemeente nu stilliggen of mogelijke vertraging oplopen door rechtszaken of bezwaarprocedures tegen de gemeente. Volgens het college is zo’n volledige inventarisatie mogelijk ‘schadelijk’ voor de lopende zaken (voor de gemeente of voor de indieners) en daarom geeft het gemeentebestuur slechts een algemeen overzicht: Tegen de bouw van 6.200 woningen lopen of liepen bezwaarprocedures, beroepen of (hoger beroepen in) rechtszaken. Daarbij gaat het om (sociale) huurwoningen, koopwoningen, jongerenhuisvesting en seniorenwoningen. Volgens het college lopen de  redenen uiteen: angst voor overlast, schending van belangen en natuurbezwaren.

In niet alle gevallen is het bezwaar of beroep (nog) in gang. Zo spelen in drie gevallen inmiddels andere redenen. De gemeente stelt dat het in één situatie zelfs al, op eigen risico, is begonnen met de bouw van de nieuwe woningen terwijl er nog bezwaren of rechtszaken lopen. Het college stelt dat er in alle eerder genoemde situaties wordt doorgepraat en dat dit meermaals heeft geleid tot het intrekken van de bezwaren.

Wel is bij andere situaties grote vertraging opgetreden: “Door de grote drukte bij de rechtbank en de Raad van State leidt een bezwaar-, beroep- of hoger beroepsfase al gauw tot een vertraging van een jaar of meer.”

College: ‘Open, eerlijk en transparant spel kan rechtszaken niet altijd voorkomen’

De zeven fracties die het stadsbestuur bevroegen over de stand van zaken rond oponthoud in de woningbouw, hekelden het gebrek aan communicatie richting bewoners en omwonenden.

Daar kan het gemeentebestuur zich echter slechts deels in vinden: “Door af te stemmen met bewoners en omwonenden en hun mee te nemen in de afwegingen die er moeten worden gemaakt, kunnen de belangen van omwonenden goed inzichtelijk worden gemaakt en worden meegewogen. Daarnaast kan er wederzijds begrip worden bewerkstelligd in de standpunten van partijen en in diverse gevallen kan dit leiden tot een aanvaardbaar compromis. Maar de afweging tussen het algemeen belang dat wij als gemeente behartigen en het individuele belang van bewoners kan in specifieke gevallen echter ook leiden tot een blijvend meningsverschil. Afstemming is dus van belang, maar zal niet in alle gevallen leiden tot het voorkomen van rechtszaken. (..) Dat niet in alle gevallen aan alle individuele wensen kan worden voldaan en dat daardoor rechtszaken ook niet altijd te voorkomen zijn, is helaas een gegeven.”