Medewerkers Waterschap Noorderzijlvest te enthousiast in De Held

nieuws
Foto: Rasbak via Wikimedia Commons (CC 3,0 SA)

Tijdens maaiwerkzaamheden in een sloot tussen de Jakob Israël de Haanstraat en de Jacob Schorerstraat heeft Waterschap Noorderzijlvest afgelopen week teveel krabbenscheer verwijderd. Dat meldt het waterschap vrijdagmiddag.

Een maaiboot van het waterschap verwijderde de waterplanten afgelopen dinsdag. Het was de bedoeling om een deel van de waterplanten te transplanteren naar de Natalie Barneykade, omdat Natuur-educatie-organisatie IVN Groningen-Harenin 2020 een klacht indiende over het krabbenscheer dat uit de sloot aan de Natalie Barneykade was verdwenen. Wanneer je krabbenscheer weghaalt, moet je de helft laten staan. Nu blijkt dat er teveel krabbenscheer uit deze sloot is verwijderd.

Het waterschap schrijft de gang van zaken te betreuren: ”Het staat haaks op waar Noorderzijlvest voor staat, meer biodiversiteit in ons gebied. We werken met een landelijke Gedragscode Flora en Fauna waarin staat dat de krabbenscheer niet zomaar mag worden verwijderd.” Volgens Noorderzijlvest zijn er inmiddels interne maatregelen getroffen en wordt er een onderzoek gestart naar het herstel van de waterplanten.