Rekenkamer: ‘Concept Vensterschool heeft opknapbeurt nodig’

nieuws
foto: Dieuwert Tuinstra

Het concept Vensterschool is toe aan een heroverweging en verduidelijking. Dat schrijft de Rekenkamer van de gemeente Groningen in een onderzoeksrapport naar het onderhoud en de verduurzaming van deze locaties. Ook moet de gemeente gaan helpen bij de verduurzaming van de gebouwen.

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat het onderhoud van de Groningse Vensterscholen voldoet aan de gestelde eisen, is er nog wel een flinke slag te maken als het gaat om verduurzaming van de locaties. “Met daadwerkelijke verduurzaming is nog nauwelijks een begin gemaakt”, zo schrijft de Rekenkamer. De resultaten van de verduurzamingsprojecten die wel lopen, zijn niet zoals beoogd. Ook hebben de verduurzamingsmaatregelen ‘onwenselijke neveneffecten’, zoals het niet-inschakelen van nieuwe installaties. De schoolbesturen geven aan dat ze te weinig middelen hebben om aan verduurzaming te werken.

Ook moet het concept Vensterschool duidelijk worden, want volgens de Rekenkamer dekt de vlag niet steeds dezelfde lading.  “Vensterscholen zijn er in soorten en maten, waarbij niet helder is wat er nu eigenlijk achter het etiket zit. Binnen de gemeente worden door verschillende afdelingen uiteenlopende definities gebruikt en toegepast. Vooral ook omdat een Vensterschool een belangrijke rol heeft in de wijkopbouw, is de uitstraling van de Vensterschool van belang. Die uitstraling behelst meer dan het onderhoud van de gebouwen en de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is”, zo concludeert de Rekenkamer.

Howel het Groningse college van B&W het in hoofdlijnen eens is met de conclusies en aanbevelingen, vindt het stadsbestuur dat de schoolbesturen zelf een belangrijke verantwoordelijkheid hebben De Rekenkamer vindt juist dat de gemeente zelf actie moet ondernemen als de doelstellingen niet worden behaald.

In een Vensterschool zitten één of meer basisscholen, aangevuld met verschillende andere voorzieningen. Bijvoorbeeld een kinderdagopvang, een peuterschool, naschoolse opvang, een buurthuis, een bibliotheek, volwasseneneducatie of een centrum voor jeugd en gezin .

Deel dit artikel: