‘We kunnen niet doen wat we moeten doen’

‘We kunnen niet doen wat we moeten doen.’ Het rijk kort op het gemeentefonds, voor Groningen betekent dit in 2026 een korting 34 miljoen, op een begroting van 1,4 miljard euro. Dat schrijft het gemeentebestuur in de voorjaarsbrief aan de Raad: “Het feit dat onze financiën onder druk staan is volledig te wijten aan de ingrepen van het Rijk.”

Ook het hoofdlijnenakkoord dat door de formerende Haagse partijen is gesloten is pakt niet goed uit denkt het college. Hoewel het nog lastig te voorspellen is welke impact de plannen in het akkoord precies zullen hebben, kunnen ze een grote invloed hebben op voor Groningen belangrijke thema’s, bijvoorbeeld mogelijke bezuinigingen op het gebied van cultuur en het voornemen om de Spreidingswet in te trekken. Er wordt ook nog gesproken over overheveling van specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds, maar daar wordt meteen een efficiëntiekorting van tien procent voor ingeboekt. Het college volgt de ontwikkelingen nauwgezet zodat ze kan reageren op mogelijke veranderingen.

Voor de begroting 2025 zijn 24 knelpunten in beeld gebracht, dat levert een tekort op van ruim twaalf miljoen euro in de jaren 2025-2027 en vanaf 2028 ruim veertien miljoen euro. De grootste knelpunten doen zich voor bij de jeugdzorg, de invoering van de Omgevingswet, armoede- en minimaregelingen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en op het gebied van ICT. Bij deze knelpunten wordt nog gekeken naar mogelijkheden om ze te verlagen.