Meer drugshandel en wapenbezit in Stad; stijging overlast door drugs en jongeren

nieuws
Foto via Instagram Politie Groningen-Zuid

Het aantal meldingen over drugshandel en het bezit van drugs is het afgelopen jaar opnieuw gestegen in Groningen. Ook is er, zo stelt het gemeentebestuur, een ‘opvallende’ stijging te zien in het verboden wapenbezit. Inwoners voelen zich daarentegen (met een paar uitzonderingen) wel veiliger dan de afgelopen jaren, maar maken wel vaker melding van overlast door drank en drugs.

Dat blijkt uit de ‘Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen’, die de gemeente jaarlijks laat uitvoeren. In de monitor worden cijfers van de politie, gemeentelijke handhavers en het Meldpunt Overlast en Zorg naast elkaar gelegd. Ook vraagt de gemeente het inwonerspanel ‘Groningen Gehoord’ naar hun beleving.

Drugshandel en wapenbezit sterk in de lift

Uit de cijfers blijkt dat het aantal drugs-gerelateerde registraties bij handhavers voor het derde jaar op rij is gestegen. Het gaat daarbij voornamelijk om drugshandel en drugsbezit. Drugsproductie nam juist licht af qua registraties bij de politie en handhavers.  Stadjers hadden het afgelopen jaar opnieuw meer overlast door drank en drugs. Met name uit het centrum en de zuidkant van de binnenstad kwamen veel meldingen binnen. Het jaar 2021 lijkt een sleuteljaar geweest te zijn rond de meldingen van drank en drugsbezit en de bijbehorende overlast.

Daarnaast maakte het aantal melding van wapenbezit een forse stijging door. Het aantal registraties van vuurwapenbezit bleef binnen de perken, hoewel ook dit misdrijf sinds 2020 bezig is met een opmars. Het waren voornamelijk andere verboden wapens (denk aan messen) waar veel meer sprake van was bij de inzet van handhavers en bij meldingen aan het overlast-meldpunt. Het aantal meldingen nam het afgelopen jaar met bijna vijftig procent toe.

Fraude lijkt af te nemen, maar slachtoffers maken vaak geen melding

Het aantal meldingen van (online) fraude, waaronder bankhelpdeskfraude, identiteitsfraude of witwassen, nam het afgelopen jaar af. Ook hierin was de afgelopen jaren een dalende trend te zien in Groningen. Wel ontving de politie veel meer meldingen van fraude met online handel (denk aan niet geleverde online producten). De gemeente voegt hier wel een kanttekening aan toe: het aantal melders is zo laag dat de cijfers eigenlijk weinig zeggen. Datzelfde geldt voor slachtoffers van cybercrime, waaronder hacking, randsomware en phishing.

Jongeren zorgen vaker voor overlast, met name in het zuiden van Stad

Overlast door jongeren werd vorig jaar vaker gemeld bij het Meldpunt Overlast en Zorg. Het aantal meldingen nam zelfs met twintig procent toe. De sterke stijging werd  met name veroorzaakt door een hausse aan meldingen uit de zuidkant van de stad Groningen. Daarmee lag het aantal meldingen uit dit gebied het afgelopen jaar hoger dan de oostelijke en westelijke stadswijken, waar de afgelopen  jaren juist de meeste meldingen vandaan kwamen.

Het Stadstoezicht kreeg het afgelopen jaren de meeste meldingen van overlast door jongeren uit de Oranjebuurt. Daarna volgden het centrum van Haren en Hoornsemeer. Het aantal meldingen van overlast in het algemeen (overlast als gevolg van geluid, jongeren, buurtbewoners) daalde licht.

Bewoners voelen zich iets veiliger

De leden van het inwonerspanel voelden zich het afgelopen jaar iets veiliger, ten opzichte van 2022. Hoewel iets minder panelleden het afgelopen jaar slachtoffer werden van een misdrijf, licht het aantal slachtoffers nog wel een stuk hoger dan vijf jaar terug, Met name online criminaliteit zit in de lift qua slachtofferschap. ‘Traditionele’ criminelen maakten minder slachtoffers.

Het minst veilig voelden Stadjers zich in de binnenstad. Ruim een derde van de binnenstadbewoners gaf aan zich wel eens onveilig te hebben gevoeld in hun eigen buurt. Ook in de Oude Wijken was dat het geval.