Weer geen antwoorden over Pepergasthuis

Ook na de hoorzitting van de Commissie Wonen over het Pepergasthuis aan het Cascadeplein, afgelopen maandag kreeg OOG TV geen antwoorden van Lefier over de verkoop van het Pepergasthuis.

Vlak voor de hoorzitting was afgesproken dat bestuurder Margriet Drijver van woningcorporatie Lefier, de advocaat van koper Jan Berry Drenth en de voorzitter van de cliëntenraad van Lefier vragen van OOG zouden beantwoorden.  Zo is er onduidelijkheid over de kunstcollectie en het interieur, alsmede de waarborg  van het openbare en sociale karakter van het Pepergasthuis. Ook zijn er vragen over het positieve advies van de cliëntenraad over de verkoop, hoewel de cliëntenraad niet met de bewoners heeft overlegd. En OOG is ook geïnteresseerd in de financiële situatie van het gasthuis.

Na de zitting wilden de advocaat, Margriet Drijver en Steven de Boer van de cliëntenraad alleen verklaren dat ze vertrouwen hadden in de uitspraak van de commissie Wonen. Al eerder stelde OOG uitgebreid schriftelijke vragen, maar Lefier wil daar geen antwoord op geven.

 

 

 

Deel dit artikel:

 1. Mw. Drijver laat zich ook nu weer kennen. Denkt ze nou echt dat ze met alleen dit antwoord en al helemaal met haar reactie hiermee wegkomt? Wat een slechte bestuurder. Als je vindt dat je eerlijk bent, dan geef je antwoorden op vragen van journalisten. Dit is gewoon wegduiken voor de waarheid.

 2. Rond de verkoop van het Pepergasthuis-hofje is het een grote chaos!

  Margriet Drijver (Lefier) en Steven de Boer (bewonersorganisatie K.A.R) begrijpen overduidelijk de bewoners en de gang van zaken niet.

  De bewoners krijgen geen enkel antwoord.
  NIEMAND krijgt antwoord: in deze juridische en morele procedure.
  Deze gang van zaken getuigd – zelfs in de verre middeleeuwen – niet van medemenselijkheid.

  1. Vraag – Zich voorstellen
  Als de koper Berry Drenth – en zijn dochter – beiden zo van goede wille zijn – waarom hebben zij dan nooit contact opgenomen met de bewoners en aan hun de plannen voorgelegd?
  Waarom hebben zij ook nooit contact gezocht met de beheerder (Bram de Vink) – die zich al jarenlang liefdevol voor het complex inzet – en aan hem uitgelegd wat zij willlen?

  2. Vraag – Waar is die 20% en Waarom?
  De minister moet beslissen.
  Namens de minister stelde de voorzitster vragen op de hoorzitting: aan Lefier en aan de advocaat van de Berry Drenth (en dochter).
  “In de koopovereenkomst staat dat er 20 % van de 100% openbare ruimte zal worden afgesloten. Waar is dat?””

  Kortom:
  Al 600 jaar is de toegang van dit hofje: 100% OPENBAAR!
  WAAR is die 20% – van de 100% openbare ruimte – dat deze beide beoogde koper(s) willen sluiten?
  En WAAROM?
  CHAOS! NIEMAND die dat weet!

  De minister kan dit niet in de koopovereenkomst terugvinden!
  Die 20 % kan dus overal in het hofjescomplex zijn.
  De bewoners krijgen ook niks te horen!

  Maar ook Margriet Drijver (Lefier) en zelfs de advocaat van Berry Drenth konden geen antwoord geven op deze vraag van de voorzitter!
  Logisch toch dat de bewoners boos zijn?

  3. Vraag: Is de procedure wel juist gegaan?
  a. De advocaat van de gemeente Groningen hield stevig vol dat zij eerst zienswijzen hadden moeten kunnen inleveren.
  Dat was overgeslagen.
  b. Op de hoorzitting werd duidelijk dat de K.A.R. een algemeen heeft advies gegeven.
  Maar dat is GEEN advies namens de Pepergasthuis-bewoners!

  Mevrouw Kiki

 3. Laat zien dat Drijver zich in het nauw gedreven voelt. Zou niet nodig zijn als je van mening bent dat je het dossier Pepergasthuis integer en eerlijk hebt afgehandeld. Er zullen dus nog wel wat lijken in de kast zitten. Maar botte-bijl Drijver wil die koste wat het kost binnenhouden. In ieder geval tot aan haar vertrek binnenkort. Want dat ze haar volledige vertrekbonus niet krijgt, kan haast niet anders. Daarvoor heeft ze teveel fouten gemaakt. En om de rest ook nog eens in te riskeren door terechte vragen naar waarheid te beantwoorden… Dat vereist karaktereigenschappen die mevrouw niet heeft.

 4. #Hidde,

  De K.A.R. wil hun advies niet aan de belanghebbende Pepergasthuis bewoners geven.
  Van welke datum het K.A.R advies is, is ook volstrekt onbekend.

  U brengt een helder nieuw punt in.
  Niet aan gedacht.
  U heeft zeer waarschijnlijk gelijk, dat het advies van de K.A.R. NIET representatief is voor de visie van de overige huurders van Lefier.
  Immers bij de petitie van ruim 8.431 ondertekenaars zitten ongetwijfeld ook veel Lefier huurders.

  Telefonisch heeft de K.A.R. mij gemeld – in bijzijn van Bram de Vink (beheerder) – dat de K.A.R. dit advies heeft gegeven op verzoek van Lefier.
  Kortom de K.A.R. = Lefier.
  Tijdens de hoorzitting meldde de K.A.R. dat zij voor energietransitie gaan.

  Dat Steven de Boer – van de K.A.R. – zelfs OOGTV niet door te woord wilde staan, is strijdig met de functie van de huurdersorganisatie.
  De K.A.R. mag zich niet de mond laten snoeren door Marijke Drijver (Lefier), maar heeft nadrukkelijk de plicht om op onafhankelijke wijze opkomen: voor ALLE bewoners!

  Ik denk dat het de allerhoogste tijd is dat de Pepergasthuis – bewoners met spoed:
  a. de Raad van Toezicht van Lefier benaderen over de onwettige handelswijze van Drijver en de K.A.R.
  b. de beslissende Minister helder informeren over deze – bewust – falende juridische gang van zaken.

  Mevrouw Kiki

  ==

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/rechten-huurdersorganisatie-bewonerscommissie

  Overlegrecht
  Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht.
  Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen.
  Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  Bij beleidswijzigingen:
  – de verhuurder MOET (!!!) met de betrokken huurdersorganisatie en bewonerscommissie (!!!!) overleggen
  als hij het beleid of het beheer wil veranderen.

  Mevrouw Kiki

 5. Tijdens de hoorzitting is een brief met de volgende inhoud overhandigd aan de Commissie Wonen:

  Geachte leden der commissie,

  Volgens het formulier: ‘Aanvraag goedkeuring verkoop corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed – ILT.264’ (zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/documenten/formulieren/2015/07/08/formulier-aanvraag-goedkeuring-verkoop-corporatiewoningen-en-maatschappelijk-vastgoed) moet bij potentieel te liberaliseren woningen de Zienswijze van de bewonersorganisatie als bijlage worden meegestuurd.

  De zienswijze van de bewonersorganisatie is dus verplicht als het gaat om de verkoop van potentieel te liberaliseren vastgoed. Is aan deze verplichting bij de aanvraag voor de verkoop van het Pepergasthuis door Lefier voldaan? Het antwoord luidt nee.

  Lefier verwijst in dit verband naar de Klanten Advies Raad (KAR). Deze heeft een positief advies uitgebracht. Bezwaren hier tegen zijn:
  – De KAR is niet onafhankelijk, maar in dienst van Lefier;
  – De KAR is geen bewonersorganisatie;
  – De KAR heeft nooit overlegd met de huurders van het Pepergasthuis. Het advies is geheel buiten de huurders om uitgebracht;
  – De KAR weigert het verzoek van bewoners om inzage in het adviesrapport in te willigen.

  Lefier heeft mogelijk gemeend met het advies van de KAR te kunnen volstaan omdat er geen bewonersorganisatie in het Pepergasthuis zou zijn. Dit is echter niet juist.
  Reeds vele jaren was en is er een aantal huurders actief in het behartigen van de belangen van de huurders van het Pepergasthuis. Zij zijn geen officiële huurdersorganisatie, maar kunnen wel als zodanig worden aangemerkt.

  In de Wet op het overleg huurders verhuurder (geldend van 01-07-2017 t/m heden) Artikel 10, lid 2 staat: “Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet enig orgaan, niet zijnde een huurdersorganisatie, in het bijzonder werkzaam is ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de huurders bij een verhuurder, wordt dat orgaan tot twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, doch uiterlijk tot het tijdstip met ingang waarvan een huurdersorganisatie voor de betrokken huurders is opgericht, aangemerkt als huurdersorganisatie.”
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0009810/2017-07-01

  Dit impliceert dat een orgaan dat werkzaam was ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de huurders bij een verhuurder in de periode tussen 01-07-2017 en 01-07-2019 mocht worden aangemerkt als huurdersorganisatie. Het Pepergasthuis kende dus een huurders- of bewonersorganisatie en hieraan had Lefier een zienswijze moeten vragen. Omdat dit niet is gebeurd, voldoet de aanvraag van Lefier voor toestemming voor de verkoop niet aan de wettelijke vereisten.

 6. komen zeker asielzoekers in ha ha ha ………..maar toch jammer kan je zien hoe de woning bouwen zijn net zoals de gemeente geld geld en al groter worden ……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *