Geen extra tbs’ers naar Beijum

Er komen geen extra tbs’ers naar Beijum. Dat stelt Gerard Koorman, directeur van Lentis. Onder bewoners van de Onnemaheerd is vorige week veel onrust ontstaan, na een artikel op de weblog Beijum nieuws

Daarin werd gerept over de mogelijke komst van tbs’ers uit de Van Mesdagkliniek. Volgens Lentis berust dit op een misverstand. “Er is nooit sprake geweest van de komst van extra tbs’ers naar ons wooncomplex aan de Onnemaheerd,” zegt Koorman.

Wel vindt binnen het complex een verschuiving van plekken plaats. Het aantal plaatsen voor psychiatrische patiënten die in aanraking zijn geweest met justitie, is al tientallen jaren hetzelfde, namelijk zes. Dat wordt nu uitgebreid naar acht, en maximaal negen plekken. “Voor de rest verandert er helemaal niets”, stelt Koorman.

In de buurt klonken ook veel zorgen over de locatie van het wooncomplex, pal naast een basisschool. Koorman zegt daarover: “Er wordt heel nauwkeurig bekeken of iemand geschikt is voor een bepaalde woonlocatie. Psychiatrisch patiënten met een zedenverleden zullen nooit op de locatie aan de Onnemaheerd geplaatst worden, dat is helemaal niet aan de orde.”

De omwonenden waren ook ontevreden over het gebrek aan communicatie. Lentis stelt altijd eerst met de eigen bewoners in gesprek te gaan; pas daarna wordt de rest van de buurt geïnformeerd. Dat gebeurt volgende week maandag om 20:00 uur  in gebouw de Bron.

Deel dit artikel:

 1. Dan kan de heer Koorman antwoord geven op het volgende:Wij zijn van mening dat de door de gemeente opgestelde leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’ van toepassing is op deze wijziging in het beleid van Lentis. Er is een wijziging in situatie òf Lentis heeft vanwege de gebrekkige communicatie ervoor gezorgd dat er een wijziging van situatie lijkt.

  Eergisteravond samen wandelen vanuit de Wegwijzer naar de Onnemaheerd

  Om in het vervolg zorgvuldig rekening te houden met alle partijen, is het noodzakelijk dat de leidraad in werking treedt. Zolang Lentis niet volgens de leidraad handelt, zullen ondergetekenden bezwaar blijven houden tegen verandering van de huidige situatie.

  In de leidraad staan behartigenswaardige aanbevelingen over hoe te handelen in situaties waar kwetsbare groepen, en daar gaat het hier over, worden gehuisvest. Dan gaat het om bijvoorbeeld de afspraken met de gemeente, maar ook de rol van bewonersorganisaties en omwonenden komt aan de orde:

  Transparantie naar omwonenden. Omwonenden willen gehoord worden en serieus worden genomen.


  Communicatie met de buurt. Werk conform het wijkconvenant (afspraken gemeente met bewonersorganisaties). Openstaan voor zorgen en suggesties vanuit de buurt is van groot belang.


  Inbreng bewoners. Presenteer geen voldongen feit. Zorg dat plannen bijgeschaafd kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op opmerkingen en suggesties uit de buurt.

  Informatieavond.

  De locatie waar het allemaal omdraait, BW Beijum/Onnemaheerd

  Op maandag 14 september zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden in De Bron. Of alle omwonenden een persoonlijke uitnodiging ontvangen is ons niet bekend. Ondergetekenden zullen zeker zijn. In die bijeenkomst vragen wij Lentis om in elk geval met antwoorden te komen op onderstaande vragen:


  Waarom is niet direct na het ontstaan van de onrust met de buurt en omwonenden contact opgenomen om hun verhaal te horen. De informatieavond is pas na drie weken. In de tussentijd is de onrust gegroeid, het vertrouwen in Lentis afgenomen.


  Geef aan welke vergunningen al gelden of nog moeten komen, of er al dan niet in beroep gegaan kan worden tegen benodigde vergunningen.


  Welke mensen zijn en worden daar gehuisvest in relatie tot de bemoeienis met Van Mesdag? De uitbreiding van 6 naar 8 of 9 mensen (of worden het er 12?) heeft wel tot gevolg dat de begeleiding wordt aangepast, zoals de 24-uurs dienst. Welke aanleidingen zijn er voor die aanpassing? Is de veiligheidssituatie anders dan voorheen?


  De huidige situatie wordt als veilig ervaren door omwonenden, school en ouders. Op welke manier waarborgt Lentis dat de situatie veilig blijft voor alle partijen?


  Komt er een regulier overleg met omwonenden, om de voortgang te bespreken, te evalueren? Dat er tot nu toe overlast was om een dergelijk overleg te starten, zegt niets over de wenselijkheid daarvan. Wie vanuit Lentis dan wel Forint zijn wanneer en waarover aanspreekbaar?

 2. In het DvhN van 9 september 2015 spreekt Lentis zichzelf tegen.

  Bij: http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/lentis-altijd-al-forensische-opvang-in-beijum-13009863.html

  Enerzijds:

  “Beijum is in verzet. De buurt is bang dat de twaalf woonplekken in twee huizen aan de Onnemaheerd ingenomen worden door ex-gedetineerden en/of tbs’ers. Dat is volgens Lentis niet het geval.”

  Anderzijds:

  “Al sinds de jaren negentig wonen er mensen met een psychiatrische stoornis in de woningen. Verandert er dan niets? Jawel. Van de twaalf plekken zijn er nu zes voor mensen met een algemene psychiatrische stoornis en zes voor mensen met een forensische psychiatrische stoornis. Verschil is dat de laatste groep een delict heeft gepleegd. Lentis wil nu alle twaalf plekken gebruiken voor die mensen.”

  Ook op de website van OOG TV van 9 september 2015 bij bovenstaand bericht:

  “Geen extra tbs’ers naar Beijum”

  Er komen maximaal 3 extra TBS’ers naar Beijum (9 – 6 = 3). Dus wel extra TBS’ers. Mogelijk zelfs 6 extra volgens het DvhN van gisteren on line (12 – 6 = 6).

  Kan die meneer G. Koorman van Lentis niet tellen? Waarom deze zeer onprofessionele bedrijfscommunicatie?

  Vragen

  Waarom is Beijum zo slecht voorgelicht?

  Waarom is voor de wijk relevante informatie onder de pet gehouden m.b.t. die zes huidige forensisch-psychiatrische patiënten aan de Onnemaheerd 6 e.o.?

  Wat is de (gedogende) rol in dezen geweest van de SDC Oost en de BOB (dinsdagmiddag met vier bestuursleden aanwezig; later voegde Menno Fritsma van de bieb zich bij het gezelschap – met twee petten op)?

  Wat wisten de ambtenaren en de medewerkers van de GGD en de GGZ? Wat wisten enkele ambtenaren/medewerkers van het Sociaal Wijkteam Wij Beijum?

  Waarom wist een medewerker van de St. Buurtcentra in Beijum reeds lange tijd dat er al zes ex-bewoners van de Van Mesdag-kliniek aan de Onnemaheerd wonen?

  Waarom deze dikke mist?

  Waarom worden wijkbewoners als onmondige personen beschouwd?

 3. Ter meerdere kennisgeving aangeboden: onderstaande drie digitale links.

  Zeer belangrijk voor de buurt van de Onnemaheerd en omgeving. Ook voor de ouders en leerlingen van de Dom Helder Camara-basisschool. Tevens voor de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding van deze bijzondere school.

  https://www.lentis.nl/organisatie/forint/

  “Forint

  Forint is er voor de kwetsbare groep mensen die:

  – Complexe en ernstige psychiatrische problemen hebben, vaak in combinatie met verslavingsproblemen

  – Als gevolg daarvan grensoverschrijdend gedrag (dreigen) te vertonen

  – En daardoor in een aantal gevallen een delict hebben gepleegd

  – En/of overlast bezorgen en een bedreiging kunnen vormen voor zichzelf, hun omgeving of de samenleving

  Zij kunnen bij Forint terecht voor ambulante en klinische behandeling. Forint is een zorggroep van Lentis en staat voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg.

  Organisatie

  Forint bestaat uit de FPA Zuidlaren (afdelingen Eikenstein en Cederborg) en de AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland). Forint werkt samen met de FPC Dr. S. van Mesdag om te borgen dat cliënten de zorg ontvangen die voor hen nodig en passend is.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kun je terecht op de website van Forint.”

  Einde citaat Forint Lentis.

  http://www.forint.nl/

  http://www.forint.nl/WatdoetForint.aspx

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *